سیاست خارجیدیدگاه

ایران بر سر دوراهی

حقی اویغور 21.01.2020

اگر در چند ماه آینده، ایران بر سر میز مذاکره با امریکا ننشیند و برعکس ابعاد فعالیتهای هسته ای خود را گسترش دهد و یا از طریق نیروهای نیابتی، اقدام به کشتن نظامیان امریکایی کند، با یکی از فراگیرترین چالشهای سالهای معاصر مواجه خواهد شد.

سیاست خارجیدیدگاه

تأثیر قتل سلیمانی بر حضور ایران در آینده سوریه

محمد عبدالمجید 18.01.2020

ماجراجوییهای جمهوری اسلامی در منطقه با قتل سلیمانی متوقف نخواهد شد و ایران زیر بار کاهش نفوذ خود در سوریه نخواهد رفت، اما بعید است بتواند در بلندمدت به بلندپروازیهای خود جامه عمل بپوشاند.

سیاست خارجیدیدگاه

ایران دست به چه اقدامی خواهد زد؟

حقی اویغور 04.01.2020

ترامپ که به بهانه کشته شدن تنها یک تن امریکایی دست به چنین حمله ای می زند، به احتمال قوی در برابر حمله به مقامات عالیرتبه امریکایی و یا تعداد زیادی سرباز امریکایی پاسخی مخرب تر خواهد داد.

جامعه - فرهنگدیدگاه

مشروطه ایرانی از نگاه جمیل سعید بیگ

امید باشار 03.12.2019

جمیل سعید بیگ، جنبش مشروطه را که یکی از نقاط عطف تاریخ ایران است، و همراه با مقایسه آن با رخدادهای روی داده در عثمانی و از نگاه یک دولتمرد آگاه بازگویی کرده است.

دیدگاهسیاست خارجی

تظاهرات از لبنان تا ایران: آیا این بهار شیعی است؟

حقی اویغور 03.12.2019

سر دادن شعارهای ضد ایرانی از طرف توده های شیعه در عراق و مشارکت وسیع جمعیتهای شیعی در تظاهرات اعتراضی در لبنان، نشان دهنده آن است که مفهوم «جنگ مذهبی» لفاظی ای بیش نیست.

دیدگاهاقتصاد

زمان به ضرر ایران می گذرد

مراد اصلان 02.12.2019

ایران سعی خواهد کرد اوضاع داخل کشور را مدیریت کند و از سوی دیگر در بیرون از کشور دست به اقداماتی خواهد زد تا دیگر کشورها را از اقدام برعلیه آن باز دارد.

انتشارات جدید