ترامپ شمشیرش را از رو بست

ترامپ شمشیرش را از رو بست