مهمترین اظهارات خامنه ای در نماز جمعه ۲۷ دی ۱۳۹۸

مهمترین اظهارات خامنه ای در نماز جمعه ۲۷ دی ۱۳۹۸