مهمترین اظهارات خطبه عربی خامنه ای در نماز جمعه ۲۷ دی ۱۳۹۸

مهمترین اظهارات خطبه عربی خامنه ای در نماز جمعه ۲۷ دی ۱۳۹۸