واکنشها به اظهارات روحانی درباره بی ‌اطلاعی از زمان اجرای طرح افزایش قیمت بنزین

واکنشها به اظهارات روحانی درباره بی ‌اطلاعی از زمان اجرای طرح افزایش قیمت بنزین