پیام مقتدی صدر به راهپیمایی ضد امریکا در عراق در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۹۸

پیام مقتدی صدر به راهپیمایی ضد امریکا در عراق در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۹۸