بازدید هیئتی از روحانیون حوزۀ علمی قم با مرکز مطالعات ایرانی (ایرام)

19.09.2021

هیئتی از روحانیون حوزۀ علمی قم از مرکز مطالعات ایرانی (ایرام) بازدید و با رئیس این مرکز و مسئولان بخش­های مختلف آن دیدار و دربارۀ موضوعات منطقه و امکان همکاری گفتگو کردند.