اوندر دیکمن

ثبات و پایداری نسبی شرایط میدانی در سوریه و افزایش قدرت و نفوذ ایران و حزب الله در منطقه موجب گشت تا بار دیگر حزب الله در صدر تهدیدات راهبردی اسرائیل قرار بگیرد.