دیدگاه

با كنار رفتن رهبران سیاسی كاریزماتیك مانند هاشمى از صحنه، نیرویی كه جلوی فرماندهان سپاه را می گرفت، از میان رفته است.