شیعه شناسی

نحوه برخورد نظام دینی ایران با شيوع كرونا و سپس بستن زیارتگاه ها باعث تسریع در روند دگرگونی فهم دین در جامعه ایران شده است.

با توجه به تعطیلی مجلس شورای اسلامی در اثر شیوع کرونا، به نظر می سد در مرحله پیش رو شاهد احکام حکومتی بیشتری خواهیم بود.

المهندس توانسته بود سه جریان اصلی حشد شعبی (پیروان مرجعیت، پیروان ایران و پیروان صدر) را دور هم جمع کند. با رفتن وی، انتخاب جایگزینی برای او، اولین مورد اختلاف میان این جریانها شد.

سیستانی برای هدایت موج اعتراضات اخیر، تاکتیکهایی را در پیش گرفت که مبهم به نظر می رسید، اما در نهایت رهبر جریان معترض گردید و از این اعتراضات برای اصلاح نظام سیاسی استفاده کرد.

تباین میان متصدیان امور دینی، سیاسی و اجتماعی از یک طرف و جامعه از طرف دیگر، زنگ خطری است که اگر همچنان جدی گرفته نشود، آسیبهای زیادی را برای جامعه در پی خواهد داشت.

شاید دیگر هیچ مرجعی جایگاهی چون سیستانی و یا مراجع پیش از وی را نیابد. اما این سخن بدان معنی نیست که در آینده نزدیک این نهاد تعطیل شده و یا اهمیت خود را از دست خواهد داد.

گروه های عراقی نزدیک به ایران گزارش شبکه الحره را بهانه ای قرار دادند برای بستن دهان مخالفان.

الامین: جمهوری اسلامی ایران اجازه شکل گیری و قیام مرجعیّت دینی با دیدگاهی متفاوت را در داخل و خارج ایران نمی دهد.

تفسير سروش از وحی نه تنها واکنش مخالفان، بلکه واکنش تعدادی از روشنفکران دینی و فلسفه پژوهان را نیز به دنبال داشت.

علیرغم روشن بودن هدف تاسیس دولتی بر مبنای

تا وقتی که روحانیت در نظام سیاسی کشور نقش داشته باشد، احتمال تنزل جایگاه روحانیون در جامعه افزایش خواهد یافت.