شیعه شناسی

رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی ایران سعی کردند این حوادث را به آمریکا و عربستان سعودی نسبت دهند، اما در حقیقت نیروی محرک معترضان، چیزی به جز یأس و ناامیدی نبود.

در صورت اصرار ایران بر ادامه دخالت در عراق، احتمال می رود که نوع جدیدی از درگیری های فرقه ای در منطقه، میان شیعیان طرفدار ولایت فقیه و شیعیان ملی گرای عراقی روی دهد.

با توجه به انتقاد شدید مرجعیت از حکومتهای پیشین و اشاره به فساد بی سابقه آنها، شانس پیروزی فهرستهای مسئولان دولتهای قبلی بسیار کاهش خواهد یافت.

سردی روابط این مرجع با ایران طی چهارده سال گذشته را به خوبی می توان دید. آقایان سیستانی و خامنه ای طی این سالها هیچ گاه با هم دیدار نکردند و حتی یک پیام تسلیت به همدیگر نفرستادند.