جامعه - فرهنگ

تصویر «ترک رقیب» به عنوان یک کلیشه فرهنگی/اجتماعی در ایران، دارای ریشه های بسیار کهنی است، اما در عین حال موضوع بکری است که نیاز به تحقیقات علمی و تخصصی دارد.

پیام حاتمی کیا در فیلم این است که میراث جهانی، خاورمیانه و ایرانی ها در خطر هستند و تنها افرادی که بتوانند از این میراث حفاظت کنند و امنیت را برقرار کنند، کسانی نیستند جز سپاه و بسیج.

سینمای ترکی و به طور کلی فيلمهايی كه با زبان غیر فارسی تولید می شوند، در سینمای ایران با چند مشکل و مانع عمده روبروست، از جمله عادت نداشتن مخاطب و دیدگاه های پان ایرانیستی.

ایرانیکا در قبال موضوعات مربوط به میراث مشترك ترکیه و ایران و به خصوص در مورد شخصیتهای ادبی و تاریخی، سیاست فارسی سازی را در پیش گرفته است.

علیرغم سابقه طولانی فعالیت تشکلهای کارگری، این تشکلها نه تنها از سوی ساختار پذیرفته نشد، بلکه به طُرُق مختلف با سرکوب مواجه گردید.

پس از انقلاب ١٣٥٧ و در طی چهار دهه اخیر ، به موازات گسترش دامنه فعالیت جنبش دانشجویی، شیوه سرکوب دانشجویان نیز شکل جدیدی به خود گرفته است.

طی دو دهه اخیر نظام سیاسی جمهوری اسلامی به جد تلاش کرده است تا واقعه عاشورا را در ابعاد متفاوتی در راستای تثبیت قدرت خود به کار ببرد.

این جستار بر آن است تا نشان دهد گروه‌های مختلف چه استفاده‌ ای از شریعتی کرده ‌اند و امروز مطرح ‌شدن شریعتی چه خطرهایی می‌تواند برای جامعۀ فکری و سیاسی ایران داشته باشد.

.در راستای اسلامی کردن علوم انسانی، تحولات مهمی در دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه امام صادق مانند اخراج برخی از اساتید، تغییر فضای دانشگاه، تفکیک جنسیتی و... پدید آمد