سیاست داخلی

تحلیل اخبار

نگاهی به سخنان اخیر محمد خاتمی

حقی اویغور

انعکاس کمرنگ سخنان خاتمی در میان طیفهای اصلاح طلب و واکنشهای کاربران ایرانی به این بیانات، نشانگر از دست رفتن تدریجی تأثیر صداهای معقول و منطقی در جامعه است.

دیدگاه

مدیریت بحران در ایران، نمونه موردی: کروناویروس

مهمت کوچ

اگرچه دولت در روند مبارزه با ویروس گامهای چندی برداشت، اما این اقدامات مؤثر واقع نشد. نه تنها جلوی انتشار بیماری گرفته نشد، بلکه شمار مبتلایان و جان باختگان نیز روز به روز افزایش یافت.