اقتصاد

تحلیل اخبار

سد ایلی ‌سو فرصتی برای همگرایی منطقه ‌ای

حقی اویغور

ترکیه به عنوان کشور پیشرو منطقه، در بخشهای تکنولوژی کشاورزی و آبیاری نیز می تواند نقش کلیدی در حل مشکلات مشترک منطقه داشته باشد.

اقتصاد

زمان به ضرر ایران می گذرد

مراد اصلان

ایران سعی خواهد کرد اوضاع داخل کشور را مدیریت کند و از سوی دیگر در بیرون از کشور دست به اقداماتی خواهد زد تا دیگر کشورها را از اقدام برعلیه آن باز دارد.