رزومه

عصمت الله سروش تحصیلات خودرا در مقطع کارشناسی دررشته روابط بین الملل دردانشگاه اولوداغ ترکیه به پایان رسانده است. وی با دفاع ازپایان نامه خود تحت عنوان «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران درقبال حوزه خلیج فارس» مقطع کارشناسی ارشد خودرا نیز درهمین دانشگاه به اتمام رساند. سروش مدتی درایالات متحده اقامت داشته و درطی این مدت برخی فعالیت های علمی-فرهنگی نیز داشته است. سروش به زبانهای فارسی٬ ترکی٬ انگلیسی و پشتو مسلط بوده فعالیت ها و پژوهشهای علمی وی عمدتا برسیاست خارجی ایران٬ افغانستان و حوزه خلیج فارس متمرکز میباشد.