چالشهای پیش روی ایران در سال جدید ۱۳۹۸

چالشهای پیش روی ایران در سال جدید ۱۳۹۸

گرداننده نشست:

د. حقی اویغور "قائم مقام رئیس ایرام"

سخنرانان:

مهمت کوچ "مسئول گروه سیاست داخلی ایرام"

صابر عسگر اوغلو "مسئول گروه سیاست خارجی ایرام"

د. مراد اصلان "مسئول گروه اقتصاد ایرام"

زمان: پنجشنبه ۱۵ فروردین ۱۳۹۸

ساعت: ۱۴.۰۰

مکان: سالن کنفرانس ایرام

برنامه به زبان ترکی اجرا و به صورت همزمان به انگلیسی ترجمه می شود.

به تقویم گوگل اضافه کنید
تاریخ رویداد:   04/04/2019
تاریخ پایان رویداد:   14:00
زمان رویداد:   04/04/2019