عملیات چشمه صلح در افکار عمومی ایران

عملیات چشمه صلح در افکار عمومی ایران

نشست

عملیات چشمه صلح در افکار عمومی ایران

گرداننده نشست

حقی اویغور

سخنرانان

مهمت کوچ
اسماعیل ساری
امید باشار

زمان: پنجشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸
ساعت: ۱۴:۰۰
مکان: سالن کنفرانس ایرام

برنامه به زبان ترکی اجرا و به صورت همزمان به انگلیسی ترجمه می شود.

به تقویم گوگل اضافه کنید
تاریخ رویداد:   17/10/2019
تاریخ پایان رویداد:   14:00
زمان رویداد:   17/10/2019