به تقویم گوگل اضافه کنید
تاریخ رویداد:   07/01/2022
تاریخ پایان رویداد:   15:00
زمان رویداد:   07/01/2022