به تقویم گوگل اضافه کنید
تاریخ رویداد:   02/10/2021
تاریخ پایان رویداد:   16:00
زمان رویداد:   02/10/2021