به تقویم گوگل اضافه کنید
تاریخ رویداد:   25/01/2023
تاریخ پایان رویداد:   19:30
زمان رویداد:   15/02/2023