تبدیل چالش به فرصت: همایش همكاری تركیه، ایران و عراق

تبدیل چالش به فرصت: همایش همكاری تركیه، ایران و عراق

تركیه، ایران و عراق به لحاظ جغرافیایی در منطقه ای قرار دارند که از اهمیت ژئوپلیتیكی زیادی برخوردار است. به علاوه، در حالی كه ایران و عراق هر دو دارای منابع غنی نفت و گاز هستند، شاهراه تجارت بین المللی میان آسیا و اروپا نیز از دو كشور تركیه و ایران می گذرد. روابط این سه كشور در سالهای اخیر به ویژه در سایه سیاستهای مشترک و موفقیت آمیز آنها در موضوعاتی از قبیل "محاصره اقتصادی قطر" و یا "همه پرسی در شمال عراق"، بیش از پیش نزدیكتر شده است. در نتیجه همین سیاستهای مشترک، هر سه كشور روابط مستحكمی در زمینه های امنیت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ و محیط زیست دارند.

مركز مطالعات ایرانی آنكارا (ایرام) سالی دو بار همایشی را در آنكارا با حضور کارشناسانی از تركیه، ایران و یكی از كشورهای منطقه اوراسیا و یا خاورمیانه برگزار می نماید. در كنار تركیه و ایران، كشور سوم شركت كننده در «همایش سه گانه» امسال، عراق است. هدف از برگزاری این همایش توسط ایرام و با همکاری سازمانها و نهادهای شرکت كننده از دو كشور دیگر عبارت است از ایجاد فضایی مستقل برای بحث و تبادل نظر میان كارشناسان برجسته كشورهای مربوطه جهت بررسی چالشها و فرصتهای پیش رو در زمینه روابط دوگانه و سه گانه به منظور تقویت و تحکیم این روابط و تحقق توسعه پایدار و جایگزین. با وجود برخی موانع در راه توسعه روابط میان این سه کشور، ایرام معتقد است كه با افزایش تبادل آرا و افكار میان روشنفكران، سیاستمداران و شخصیتهای برجسته از این کشورها می توان چالشهای موجود در این زمینه را به فرصت تبدیل نمود.

كمک به توسعه پایدار و جایگزین بر اساس اصل برد-برد میان تركیه، ایران و عراق و نیز حذف موانع موجود در این زمینه از اهداف این همایش است. هرچند که روابط میان سه كشور شامل زمینه های متعدد تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی و... می باشد، اما ین همایش تمركز خود را بر موضوعات سیاست، امنیت، انرژی، محیط زیست و اقتصاد در روابط سه كشور قرار داده است. شرکت در این همایش که در تاریخ دهم آذرماه سال جاری و در سه نشست جداگانه برگزار می شود، برای عموم آزاد است.

نشست اول: ۱۱:۳۰ - ۱۳:۰۰ نگرانی های سیاسی و امنیتی در منطقه: زمینه های ممکن همکاری
نشست دوم: ۱۴:۰۰ - ۱۵:۳۰ چالشهای مشترک در زمینه های محیط زیست و انرژی: آیا راه حل های برد-برد بسیار دور است؟
نشست سوم:  ۱۶:۰۰ - ۱۷:۳۰ تلاش برای بهبود روابط اقتصادی: فرصتهای تجاری و سرمایه گذاری

 

 

به تقویم گوگل اضافه کنید
تاریخ رویداد:   01/12/2019
تاریخ پایان رویداد:   10:00
زمان رویداد:   01/12/2019