به تقویم گوگل اضافه کنید
تاریخ رویداد:   24/01/2023
تاریخ پایان رویداد:   19:30
زمان رویداد:   28/02/2023