به تقویم گوگل اضافه کنید
تاریخ رویداد:   19/09/2022
تاریخ پایان رویداد:   18:00
زمان رویداد:   11/12/2022