به تقویم گوگل اضافه کنید
تاریخ رویداد:   15/10/2022
تاریخ پایان رویداد:   10:00
زمان رویداد:   10/12/2022