به تقویم گوگل اضافه کنید
تاریخ رویداد:   14/10/2022
تاریخ پایان رویداد:   20:30
زمان رویداد:   18/11/2022