به تقویم گوگل اضافه کنید
تاریخ رویداد:   16/09/2022
تاریخ پایان رویداد:   15:30
زمان رویداد:   16/09/2022