به تقویم گوگل اضافه کنید
تاریخ رویداد:   01/11/2022
تاریخ پایان رویداد:   14:00
زمان رویداد:   01/11/2022