به تقویم گوگل اضافه کنید
تاریخ رویداد:   08/10/2022
تاریخ پایان رویداد:   14:00
زمان رویداد:   08/10/2022