به تقویم گوگل اضافه کنید
تاریخ رویداد:   10/11/2022
تاریخ پایان رویداد:   20:00
زمان رویداد:   01/12/2022