به تقویم گوگل اضافه کنید
تاریخ رویداد:   13/10/2020
تاریخ پایان رویداد:   18:00
زمان رویداد:   03/11/2020