به تقویم گوگل اضافه کنید
تاریخ رویداد:   10/09/2020
تاریخ پایان رویداد:   17:00
زمان رویداد:   24/12/2020