به تقویم گوگل اضافه کنید
تاریخ رویداد:   17/11/2020
تاریخ پایان رویداد:   18:00
زمان رویداد:   08/12/2020