به تقویم گوگل اضافه کنید
تاریخ رویداد:   27/11/2021
تاریخ پایان رویداد:   16:00
زمان رویداد:   27/11/2021