به تقویم گوگل اضافه کنید
تاریخ رویداد:   18/11/2021
تاریخ پایان رویداد:   17:00
زمان رویداد:   18/11/2021