سیاست خارجی

تحلیل اخبار

فعال سازی مکانیسم ماشه از سوی ایالات متحده علیه ایران

حقی اویغور

سازمان ملل چنانچه در راستای خواست ترامپ، اقدامی زودهنگام انجام دهد، ممکن است در درازمدت فعالیتهای این سازمان با بحران مشروعیت روبرو شود.

سیاست خارجی

دکترین فشار حداکثری ترامپ: چالش پایدار مهار جمهوری اسلامی ایران

حسین آقاییمحمدحسین دهش ور

دولت ترامپ علاوه بر مهار کردن دامنه نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه، به دنبال تغییر رفتار و استراتژی آن و در صورت امکان براندازی آن است.