سیاست خارجی

سیاست خارجی

موج جدید اعتراضات مردمی در عراق

مشتاق الحلو

احتمالا ایران از راه اندازی اعتراضات بدش نمی آمد و می خواست از این امر برای تحمیل برخی خواسته های خود به دولت عراق استفاده کند، ولی اعتراضات از کنترل خارج شده است.

سیاست خارجی

حفظ ثبات و یکپارچگی ایران به رفتار جمهوری اسلامی بستگی دارد

جمشید اسدی

برای هر کشوری مذاکرات آشکار بیشتر فایده دارد، اما برای جمهوری اسلامی مذاکرات پنهان راه گریز است تا مخفیانه عقب نشینی کند و در خلوت به نرمشهای قهرمانانه تن بدهد.