سیاست خارجی

دیدگاه

مذاکرات موشکی ایران در آینۀ مذاکرات هسته ای

رضا حقیقت نژاد

روحانی سال ۸۲ دو راه حل برای آیندۀ برنامۀ هسته ای پیشنهاد کرد: در صورت رسیدن به نقطۀ برخورد، ایران می تواند هم به تحریم تن بدهد و هم به تعلیق. احتمالا ایران همین مدل را دربارۀ برنامۀ موشکی هم اجرا می کند.

دیدگاه

سیاست اسرائیل در قبال حزب الله پس از پایان جنگ سوریه

اوزگور دیکمن

ثبات و پایداری نسبی شرایط میدانی در سوریه و افزایش قدرت و نفوذ ایران و حزب الله در منطقه موجب گشت تا بار دیگر حزب الله در صدر تهدیدات راهبردی اسرائیل قرار بگیرد.