سیاست خارجی

دیدگاه

ناگفته های روابط ایران و سوریه

محجوب الزویری

روابط ایران و سوریه به صورت معیاری برای آزمون میزان صداقت ایران در رابطه با شعارهای حمایت از مظلومین و سیاستهای منطقه ای آن کشور در آمد. سرانجام آشکار شد که جمهوری اسلامی ایران حاضر است برای دستیابی به منافع خود، شعارهایش را قربانی کند.