سیاست خارجی

سیاست خارجی

پرزیدنت ترامپ در عربستان سعودی: معنای سمبلیک و واقعی این دیدار

فرهاد رضایی

برای عربستان سعودی که جهت آسودگی خاطر ایران از سوی اوباما به حاشیه رانده شده بود، موضع فعلی موضع برد- برد است