سیاست خارجی

سیاست خارجی

سوریه در سالی که گذشت و سال پیش رو

محمد عبدالمجید

سوریه تحت حاکمیت اسد و حمایت غیراخلاقی ایران و روسیه از وی، به کشوری درهم شکسته و آینده باخته تبدیل شده است و به نظر نمی رسد در سال جدید اوضاع بهتری داشته باشد.

تحلیل اخبار

٢٠٢٠، ترامپ، ایران و سناریوهای احتمالی

حقی اویغور

سال ٢٠٢٠ که به دلیل پاندمی جهانی و بحرانهای اقتصادی ناشی از آن برای همه جهان وحشتناک بود، به عنوان سالی پر از خاطرات تلخ در خاطره ایرانیان باقی خواهد ماند.