سیاست خارجی

تحلیل اخبار

پیامدهای توافق صلح در افغانستان

حقی اویغور

در سیستم کنونی افغانستان، قدرت بین گروه های قومی معین تقسیم شده و برگزاری انتخابات دموکراتیک مفهوم چندانی ندارد.

دیدگاه

آیا میدان جدید نبردِ لشکر فاطمیون افغانستان خواهد بود؟

رحیم الله فرزام

جمهوری اسلامی ایران در دوره جدید به نیرویی نیابتی در افغانستان نیاز دارد که به عنوان نماینده منافع ایران در سیاست افغانستان، هم قدرتمند باشد و هم از نظر ایدئولوژیک وفادار باشد.