رزومه

خدابنده لویی فارغ التحصیل رشته حقوق قضایی از دانشگاه تبریز است. عنوان پایان نامه وی در این دوره ”بررسی بی اعتباری ادعاهای ارامنه علیه جمهوری تركیه با رویكرد به اسناد بین المللی“ می باشد. وی مدرك كارشناسی ارشد خود را در رشته حقوق بین الملل از دانشگاه آنكارا دریافت كرده است. عنوان پایان نامه كارشناسی ارشد خدابنده لویی ”تعارض قوانین میان ادیان و مذاهب در خاورمیانه: مطالعه موردی اسرائیل“ می باشد. وی در حال حاضر تحصیلات خود را در رشته مطالعات خاورمیانه در دانشگاه صنعتی خاورمیانه آنكارا ادامه می دهد. مطالعات خدابنده لویی بر جغرافیای سیاسی شیعه، جنبشهای شیعی فراملیتی، تأثیر جهانی شدن بر دگرگونی ساختارهای دینی و سیاست معاصر ایران متمركز است.

آخرین مطالب

آخرین مطالب