تبلیغات به عنوان ابزاری در سیاست خارجی ایران

در این نوشته، عناوین اصلی تبلیغات سیاسی ایران و تأثیرات آن، بر اساس تصاویر و نوشته های نشریات و در چارچوب گفتارهای سیاستمداران جمهوری اسلامی تجزیه و تحلیل شده است.

انقلاب ایران زمانی رخ داد که ابزارهای رسانه ای همچون روزنامه، رادیو و تلویزیون در سه دهۀ اخیر قرن بیستم امکانات زیادی برای دسترسی به توده های جامعه فراهم کرده بود. "پروپاگاندا" به عنوان یک روش متقاعد كردن باقدمت تاریخ بشر، با استفاده از اینگونه ابزارها در گسترش انقلاب ایران تأثیرگذار بوده است. تبلیغات همانطور که در بروز انقلاب تأثیر قابل توجهی داشته، در حفظ و تداوم آن نیز نقش مهمی ایفا کرده است.

در این مقاله، نخست آن دسته از تبلیغات سیاسی که جمهوری اسلامی برای حفظ و تداوم انقلاب و گسترش نفوذ منطقه ای خود مورد بهره برداری قرار داده، بررسی می شود. هدف از این پژوهش، تحلیل نتایج حاصل از به کارگیری فعالیتهای تبلیغاتی ایران، هم در منطقه و هم در ساختار سیاست داخلی این كشور می باشد.

به دلیل محدودیتهای پژوهش، عناوین اصلی تبلیغات سیاسی ایران و تأثیرات آن، بر اساس تصاویر و نوشته های نشریات و در چارچوب گفتارهای سیاستمداران جمهوری اسلامی تجزیه و تحلیل شده است. موقعیت استراتژیک ایران، منابع زیرزمینی، نفت‌، اورانیوم و امکاناتی همچون فعالیتهای هسته ای، ارزشهای فرهنگی و... به عنوان عناوین اصلی تبلیغاتی ایران بررسی شده است.

فعالیتهای تبلیغاتی منطقه ای جمهوری اسلامی در برخی موارد نتایجی همسو با انتظارات قدرتهای فرامنطقه ای داشته است. به همین دلیل مقاله به ادعای تأثیر بعضی از بازیگران فرامنطقه ای در فعالیتهای تبلیغاتی این کشور نیز پرداخته است. با در نظر گرفتن موقعیت استراتژیک ایران و با توجه به این نكته كه فعالیت در این منطقۀ جغرافیایی بدون اجازۀ قدرتهای جهانی امكان پذیر نیست، به تأثیرات و انتظارات کشورهای خارجی در این روند نیز اشاره شده است.

واژگان كلیدی: ایران، تبلیغات، رسانه ها،  نشریات

 

علاقمندان به دریافت اصل این نوشته به زبان ترکی می توانند آنرا از اینجا دریافت نمایند.