مشتاق الحلو

مشتاق الحلو

مشتاق الحلو

کارشناس ارشد

زندگی نامه

الحلو دو کارشناسی ودو کارشناسی ارشد تحصیل کرده است. کارشناسی اول در رشته فقه ومعارف اسلامی (قم، 1998)، ودوم در رشته علوم سیاسی (دانشگاه مفید، 1999) بود. اولین کارشناسی ارشد او در رشته علوم سیاسی (گرایش مسائل ایران) (دانشگاه مفید، 2002) با عنوان پایان نامه (مقایسه ی اندیشه فمنیسم برابری طلب غربی و ایرانی) بود. دومین کارشناسی ارشد را در رشته اصول وفقه اسلامی (قم، 2004)  با عنوان پایان نامه (تاریخ اصول فقه مسلمانان (تا پایان قرن پنجم هجری) به دست آورد. دکترای فقه وحقوق اسلامی را نیز در قم با پایان نامه (حریم خصوصی در حقوق ایران و فقه اسلامی) به اتمام رساند.

الحلو تألیفات وترجمه¬های منتشر شده به دو زبان عربی وفارسی دارد. ومهمترين زمينه هاى تحقیقاتی وى اندیشه دینی، سیاست ایران وفمنیسم می باشد.

آخرین پست ها