تحلیل اخبار

تحلیل اخبار

اتهامات ایران برعلیه سدسازی های ترکیه

عارفه دلی باش

ناتوانی ایران در ایجاد راه حلی دائمی و کارآمد برای مشکل آب و تلاش برای مقصرسازی ترکیه از طریق لفاظی های تند و اتهامات بی اساس، مشکلی را حل نخواهد کرد.