تحلیل اخبار

تحلیل اخبار

پیامدهای کشف گاز طبیعی توسط ترکیه

حقی اویغور

در نتیجه موفقیتهای به دست آمده در بخش صنایع دفاعی به همراه این موفقیت در بخش انرژی، قدرت ترکیه افزایش خواهد یافت و در موضوع مدیترانه شرقی اقدامات قاطعانه ‌تری انجام خواهد گرفت.

شیعه شناسی

درگذشت محمدعلی تسخیری، سخنگوی ایران در کشورهای عربی

مشتاق الحلو

تسخیری برخی مراسم مذهبی مانند زیارت عاشوار را که در آن به برخی مقدسات اهل سنت توهین می شود، بی اعتبار و ساخته افراطیون می داند.