دیدگاه

دیدگاه

دگرگونی در دکترین امنیتی ایران و تنش میان ایران و آذربایجان

چاغتای بالجی

جمهوری اسلامی که سالهاست استراتژی «هلال شیعی» در منطقه را دنبال می کند، اکنون و در نتیجه تحولات اخیر در منطقه، خود را در معرض محاصره حلقه ای از خطرات و تهدیدها می بیند.

دیدگاه

پس زمینه تنش میان ایران و آذربایجان

بیلگه خان آلاگوز

برخی افراد و جریانات در ایران از تأکید رئیس جمهور جدید بر همکاری با همسایگان، ناراضی هستند و می خواهند این روند را با بعضی اظهارات و اقدامات خود تضعیف کنند.