دیدگاه

دیدگاه

تأثیر قتل سلیمانی بر حضور ایران در آینده سوریه

محمد عبدالمجید

ماجراجوییهای جمهوری اسلامی در منطقه با قتل سلیمانی متوقف نخواهد شد و ایران زیر بار کاهش نفوذ خود در سوریه نخواهد رفت، اما بعید است بتواند در بلندمدت به بلندپروازیهای خود جامه عمل بپوشاند.

دیدگاه

ایران بر سر دوراهی

حقی اویغور

اگر در چند ماه آینده، ایران بر سر میز مذاکره با امریکا ننشیند و برعکس ابعاد فعالیتهای هسته ای خود را گسترش دهد و یا از طریق نیروهای نیابتی، اقدام به کشتن نظامیان امریکایی کند، با یکی از فراگیرترین چالشهای سالهای معاصر مواجه خواهد شد.