دیدگاه

دیدگاه

امریکا با تحریم ظریف در پی چه اهدافی است؟

سرحان آفاجان

به نظر می رسد که امریکا قصد دارد صدای ظریف را خاموش کند.

شیعه شناسی

نگاهی به دیدگاه سروش درباره وحی

مشتاق الحلو

تفسير سروش از وحی نه تنها واکنش مخالفان، بلکه واکنش تعدادی از روشنفکران دینی و فلسفه پژوهان را نیز به دنبال داشت.