دیدگاه

دیدگاه

درگیری ها در ادلب به کجا می انجامد؟

محمد عبدالمجید

مسکو نباید از یاد ببرد که بدون هماهنگی با ترکیه نمی توانست به موقعیت کنونی اش در سوریه دست یابد و ترکیه همچنان بازیگر مهمی در صحنه سوریه است که نمی توان آن را نادیده گرفت.

دیدگاه

تركی، زبانی گیر افتاده میان نظام و ملی گرایان ایرانی

امید باشار

زبان ترکی در ایران در کوتاه مدت از سویی از جانب حكومت مورد احترام قرار خواهد گرفت و از سوی دیگر، موجب ناراحتی برخی از گروه های ملی گرا خواهد شد.