دیدگاه

دیدگاه

رشد ملی گرایی و روز کوروش کبیر

امید باشار

به نظر می رسد بحث بر سر شخصیت و میراث کوروش بیش از آنکه مورد بررسی مورخان باشد، مورد توجه جامعه شناسان و سیاستمداران خواهد بود.

جامعه - فرهنگ

'مست عشق' و دعوای فقیه و صوفی

مشتاق الحلو

تباین میان متصدیان امور دینی، سیاسی و اجتماعی از یک طرف و جامعه از طرف دیگر، زنگ خطری است که اگر همچنان جدی گرفته نشود، آسیبهای زیادی را برای جامعه در پی خواهد داشت.