دیدگاه

جامعه - فرهنگ

نگاهی به تحرکات کارگری در ایران

توحید علیزاده

علیرغم سابقه طولانی فعالیت تشکلهای کارگری، این تشکلها نه تنها از سوی ساختار پذیرفته نشد، بلکه به طُرُق مختلف با سرکوب مواجه گردید.

دیدگاه

مروری بر چهار دهه جنبش دانشجویی ایران

توحید علیزاده

پس از انقلاب ١٣٥٧ و در طی چهار دهه اخیر ، به موازات گسترش دامنه فعالیت جنبش دانشجویی، شیوه سرکوب دانشجویان نیز شکل جدیدی به خود گرفته است.