دیدگاه

دیدگاه

پیامدهای بحران در روابط ترکیه و امریکا

حقی اویغور

معاون ایرام: در سایه تحریمهای امریکا، روابط تهران و آنکارا گسترش پیدا خواهد کرد.

سیاست خارجی

اعتراضات اخیر در ایران و دور جدید تحریمها

حقی اویغور

دولت امریکا از تحریمهای ایران به عنوان بهانه ای برای فشار بر روی ترکیه استفاده می کند.